Начало

socialni-pomosti-za-invalidiДирекциите “Социално подпомагане” осъществяват дейности по отпускане на социални помощи, извършване на социални услуги, финансово, административно и информационно обслужване на граждани. Право на помощи от Дирекциите “Социално подпомагане” имат лица и семейства чийто месечен доход е по-нисък от определения от Държавата диференциран минимален доход (ДМД), както и лицата с намалена трудоспособност, лица по майчинство, безработни и др.

Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
Диференцираният минимален доход се определя като индивидуалния коефициент (К) на лицето или семейството се умножи по гарантирания минимален доход (ГМД). Индивидуалните коефициенти се определят в зависимост от възрастта и социалния статус.

Гарантирания минимален доход (ГМД) към момента е – 65лв.

Размерът на месечната парична помощ се определя като разлика между диференцирания минимален доход и доходите на лицата или семействата от предходния месец.

По същата формула се определя и правото на целевa помощa за отопление , но Коефициентът на лицата и семействата е по-висок.
Вид семейство Коефициент За месечна помощ – доход до: Коефициент за отопление: За отопление – доход до:
Лице над 75 години, живеещо само 165 107.25лв. 311 202.2 лв.
Лице над 65 години, живеещо само. 140 91 лв. 297 193.62 лв.
Лице над 70 години 100 65лв. 206 134.34 лв.
За всеки от съвместно живеещите съпрузи 66 42.90 лв. 167 108.60 лв.
За лице, съжителстващо с друго лице или семейство 66 42.90 лв. 224 146.04 лв.
Лице живеещо само 73 47.45лв. 233 151.50 лв.
За лице с трайно намалена работоспособност, живеещо само 100 65 лв. 272 177.24 лв.

Виж всички коефициенти/максимални доходи ТУК

Доходи са всички средства от пенсиии, заплати, наеми, ренти, детски добавки,издръжки и др. Семейство са съпрузите и всички деца до 18 г. Съжитилстващи лица са съвместно живеещите в едно жилище. При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент се прилага коефициентът с по-висок размер.
Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:

  • Обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от: за едно лице – едностайно; за двучленно и тричленно семейство – двустайно; за четиричленно семейство – тристайно; за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;за всяко съжителстващо лице – една стая;
  • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  • Да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
  • Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
  • Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

Всички помощи се отпускат от Дирекцията “Социално подпомагане” по постоянния адрес, посочен в личната карта.