Социални Помощи

Максимални доходи и коефициенти за получаване на месечна парична и целева помощ за отопление.
Вид семейство Коефициент: Диф. минимален доход
(К) Х(ГМД)
Коефициент за отопление: За отопление – доход до:
Лице над 75 години, живеещо само 165 107.25лв. 311 202.2 лв.
Лице над 65 години, живеещо само. 140 91 лв. 297 193.62 лв.
Лице над 70 години 100 65лв. 206 134.34 лв.
За всеки от съвместно живеещите съпрузи 66 42.90 лв. 167 108.60 лв.
За лице, съжителстващо с друго лице или семейство 66 42.90 лв. 224 146.04 лв.
Лице живеещо само 73 47.45лв. 233 151.50 лв.
За лице с трайно намалена работоспособност, живеещо само 100 65 лв. 272 177.24 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто 100 65 лв. 206 134.34 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто 125 81.25лв. 246 160.08лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто 125 81.25лв. 297 193.62 лв.
За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 91 59.15 лв. 180 117.18 лв.
За родител, отглеждащ сам дете/деца до 3-годишна възраст 120 78 лв. 206 134.24 лв.
За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст 100 65 лв. 272 177.24 лв.
За бременни жени 45 дни преди раждане 100 65 лв. 206 134.34 лв.
За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст 206 134.34 лв.
За дете сирак 219.88 142.92 лв.
За дете с трайно увреждане 219.88 142.92 лв.